Algemene voorwaarden Workshop: Het Geheim van de Leukste Zwemles

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de opdrachtgever, waaronder wordt verstaan degene die de workshop afneemt. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de workshop geeft, Met Succes op Zwemles. Deelnemers zijn degenen die de workshop bijwonen. Het ondertekenen van de opdrachtbevestiging impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever en opdrachtnemer.

3. Prijs
De prijs van de workshop wordt vooraf gecommuniceerd en is exclusief BTW, inclusief reiskosten, tenzij anders is vermeld in de opdrachtbevestiging.

4. Betaling
Betaling vindt plaats uiterlijk 10 dagen voor de datum waarop de workshop wordt georganiseerd. Wanneer de opdrachtgever de opdrachtbevestiging accepteert, verstuurt de opdrachtnemer de factuur. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, behoudt Met Succes op Zwemles zich het recht voor om de opdrachtbevestiging te ontbinden en de eventuele kosten die daaruit voortvloeien, te verhalen op opdrachtgever.

5. Annulering
De opdrachtgever kan de workshop annuleren, met inachtneming van de volgende regels:

  1. Bij annulering korter dan een week voor de datum van de workshop: 100% van de
    overeengekomen prijs;
  2. Bij annulering tussen een week en twee weken voor de datum van de workshop: 75% van de overeengekomen prijs;
  3. Bij annulering tussen twee weken en een maand voor de datum van de workshop: 50% van
    de overeengekomen prijs.
  4. Bij annulering langer dan een maand voor de datum van de workshop: kosteloos.

De opdrachtnemer houdt zich het recht voor de workshop te annuleren, indien de opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichtingen.

6. Verhindering
Indien de opdrachtnemer verhinderd is vanwege ziekte, een noodgeval of andere onvoorziene omstandigheden, zal in overleg met de opdrachtgever gekeken worden naar een alternatieve docent of een alternatieve datum. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat.

7. Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de workshop, tenzij opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien opdrachtnemer op enig moment ondanks bovengenoemde wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshopskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed. Schade moet binnen 7 dagen na de workshop gemeld worden.

8. Intellectueel eigendom
De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het materiaal en eventuele overige stukken met betrekking tot de workshop, worden door Met Succes op Zwemles voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Met Succes op Zwemles, is de opdrachtgever of de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten van het workshopmateriaal te openbaren, exploiteren of verveelvoudigen. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan opnamen te maken.

9. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.