Algemene Voorwaarden Workshops 

N.B.: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de workshops die gegeven worden door Met Succes Op Zwemles.

Inhoudsopgave:

Artikel   1,2 – Algemeen

Artikel   3,4 – Aanbiedingen

Artikel   5,6,7 – Prijzen en betaling

Artikel   8,9 – Bepalingen met betrekking tot het optreden van de Specialist

Artikel   10,11,12 – Verhindering van de Specialist

Artikel   13,14,15 – Annulering

Artikel   16,17,18 – Aansprakelijkheid

Artikel   19,20,21 – Overige bepalingen

Artikel   22,23 – Geschillen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Met Succes op Zwemles voor het inhuren van een Specialist of voor de organisatie van een workshop. Onder Specialist moet worden verstaan: degene die de Opdrachtgever inhuurt.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van Met Succes op Zwemles heeft aanvaard.Ter bevestiging zendt Met Succes op Zwemles aan de opdrachtgever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.
 2. Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, zullen door Met Succes op Zwemles afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die de Specialist verricht voor de opdrachtgever.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, en inclusief reiskosten, tenzij anders is vermeld.
 2. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de uitvoeringsdatum te voldoen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Met Succes op Zwemles bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Met Succes op Zwemles tot vergoeding van de schade

Bepalingen met betrekking tot het optreden van de Specialist

 1. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van de Specialist worden gevraagd in alle opzichten daartoe geschikt is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de Specialist ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.
 2. Het in de Overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van de Specialist als deelnemer aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met meer dan 50% wordt overschreden, heeft Met Succes op Zwemles het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

Verhindering van de Specialist

 1. Indien de Specialist is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal Met Succes op Zwemles:

  • in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;
  • indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
  • indien Met Succes op Zwemles en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen.
 2. Als de Specialist te laat op het evenement arriveert en alsnog de workshop geeft is volledige betaling van het tarief van kracht.
 3. Met Succes op Zwemles is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Specialist.

Annulering

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

  • Tot 7 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van
de overeengekomen vergoeding;
  • 29 tot 7 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
  • 30 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.
 2. Met Succes op Zwemles is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Opdrachtgever:
  • Tekortschiet in zijn verplichtingen;
  • Zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;
  • Zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
 3. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Met Succes op Zwemles kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de workshop is georganiseerd.
 2. Met Succes op Zwemles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Met Succes op Zwemles. De Opdrachtgever vrijwaart Met Succes op Zwemles tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Met Succes op Zwemles is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

Overige bepalingen

 1. Alle opdrachten kunnen met naam van de Opdrachtgever en naam van de Specialist vermeld worden in de Nieuwsbrief van Met Succes op Zwemles, op de website van Met Succes op Zwemles en op sociale media, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.
 2. Informatie op de site van Met Succes op Zwemles, inclusief foto materiaal, mag gebruikt worden door de Opdrachtgever voor de promotie van de workshop.
 3. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de Specialist mogen alleen worden gemaakt in overleg met Met Succes op Zwemles.

Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd.